Muziek Collectief Maartensdijk

Groene Kernen

Maartensdijk

- Algemene voorwaarden

kunst & Genoegen Maartensdijk

- Instrumenten Fonds 2018


- Facebook

- Algemene voorwaarden

KunstenHuis De Bilt - Zeist

- Copyright ©

- Privacy

- Facebook

Docenten

Muzieklessen

Over ons

Start

Contact

Tarieven

- Spelregels muzieklessen

- Instrumentenfonds 2017

Muziekles methodiek

Inschrijven Kunst & Genoegen

Muziek Collectief Maartensdijk

Open dag


Inschrijven KunstenHuis

Algemeen

Hieronder staan de algemene voorwaarden vermeld van de muzieklessen welke verzorgt worden door KunstenHuis

Algemene voorwaarden  KunstenHuis

seizoen 2018- 2019

De algemene voorwaarden die vanuit onze ervaring tot stand zijn gekomen en onze werkwijze aangeven.

A  INSCHRIJVEN

1. Door uw inschrijving op een cursus gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. Inschrijving is voor de cursist en diens gezinsleden alleen mogelijk indien de financiële verplichtingen uit voorafgaande seizoenen vervuld zijn.

3. Inschrijven kan alleen door het inschrijfformulier volledig in te vullen en op te sturen (via de website of per post).

4. De inschrijving is pas definitief na het ontvangen van een bevestiging van plaatsing.

5. Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Wanneer plaatsing op een gewenste cursus niet meer mogelijk is, krijgt u daarvan bericht.

6. Het rooster van instrumentale muzieklessen wordt door de betreffende docent met inschrijvende leerlingen afgesproken bij aanvang van het cursusjaar. Daarbij overziet een docent of en met wie een leerling samen les kan hebben.

7. Een inschrijving op een cursus is niet overdraagbaar zonder overleg met directeur of afdelingshoofd.

8. Proeflessen: zolang er plek is op een cursus, kan er vrijblijvend een proefles worden gevolgd. Bij inschrijving op de betreffende cursus wordt de proefles als eerste les gezien.


B  WIJZIGINGEN

1. Tijdens het cursusseizoen overstappen naar een andere cursus kan één keer zonder administratieve kosten, onder bijbetaling van eventuele meerkosten aan cursusgeld. Deze wijziging dient u schriftelijk te melden aan het bureau van het KunstenHuis (info@kunstenhuis.nl), dit kan niet via de docent. Restitutie van het cursusgeld van de cursus waarvan u bent overgestapt, is niet mogelijk.

2. Overstappen van of naar een andere instrumentale les of zangles is niet mogelijk.


C  TUSSENTIJDES BEEINDIGING

1. Tussentijdse beëindiging van de inschrijving dient u schriftelijk te melden aan het bureau van het KunstenHuis (info@kunstenhuis.nl), dit kan niet via de docent.

2. Op aanvraag kan bij tussentijdse beëindiging in de volgende gevallen gedeeltelijk restitutie van cursusgeld plaatsvinden:

a) bij annuleren tot 20 oktober 2018 brengen wij u €60,- per cursus en €100,- voor instrumentale muzieklessen in rekening, te beschouwen als schikking op de volledige betalingsverplichting;

b) voor annuleren van korte cursussen van 12 lessen of minder geldt dat er €25,- annuleringskosten in rekening gebracht worden;

c) voor leerlingen tot en met 5 jaar kan gezien de jonge leeftijd van de deelnemers tussentijds opgezegd worden met betaling van de gevolgde lessen;

d) bij beëindiging wegens dwingende medische redenen kan een verzoek tot restitutie ingediend worden. Hiervoor kan naar een doktersverklaring gevraagd worden;

e) verhuizing naar een andere gemeente waardoor de cursuslocatie niet meer te bereizen valt binnen 30 autominuten.

3. In alle gevallen geldt dat de datum van binnenkomst per mail als leidend gebruikt wordt. Aanvragen voor restitutie worden niet in behandeling genomen als deze mondeling of via docent worden doorgegeven.


D  OVERIGE VOORWAARDEN

1. De directie van de stichting behoudt zich het recht voor om:

a) geprogrammeerde cursussen te annuleren bij onvoldoende deelnemers;

b) andere dan de vermelde docenten in te zetten;

c) het cursusgeld tussentijds voor nieuwe inschrijvingen aan te passen;

d) bij dwingende redenen de aanvangstijden te wijzigen.

2. Bij uitval van lessen door ziekte van de docent wordt zoveel mogelijk getracht de docent te vervangen of de les op een later tijdstip in te laten halen.

3. In het cursusrooster bedrag staat het verschuldigde vermeld. Bij de beeldende cursussen voor kinderen en de basis teken/schildercursus zijn de prijzen inclusief een bijdrage voor standaardmateriaal. Verder zijn de genoemde prijzen exclusief materiaal, bakkosten (boetseren, enz.), les- en studieboeken en modelkosten. De modelbijdrage (met M gemarkeerd) wordt aan het begin van de cursus in de les afgerekend. De bakkosten worden per ovengebruik afgerekend. Materialen, gereedschappen, kleding en/of schoeisel worden in overleg met de docent aangeschaft.


E  BETALING VAN HET CURSUSGELD

1. Betaling vindt plaats via een door u verleende machtiging tot incasso: ineens of in maandelijkse termijnen.

2. Door ondertekening van het inschrijfformulier dan wel machtiging via het inschrijfformulier op de website machtigt u Kunstenhuis De Bilt-Zeist om het cursusbedrag van uw rekening af te schrijven. De factuur wordt uiterlijk 6 werkdagen voor de incassodatum per mail toegezonden.

3. Termijnbetaling per maand vindt altijd plaats per automatische incasso.

4. Is de betaling na de betalingstermijn niet ontvangen dan volgt een eerste herinnering. Is de betaling na de termijn in de eerste herinnering niet ontvangen dan volgt een twee herinnering en tenslotte een derde die tevens een formele ingebrekestelling inhoudt. Indien dan nog steeds niet betaald wordt, dragen wij de vordering over aan een incassobureau, waarbij kosten en rente voor rekening komen van de betaling plichtige.

5. Bij niet tijdige betaling kan verdere deelname aan de lessen ontzegd worden.

6. Indien u vragen hebt over of opmerkingen op een door ons toegezonden factuur, dient u altijd schriftelijk te reageren met meezending van een kopie van de betreffende factuur, bij voorkeur via mail info@kunstenhuis.nl.

7. Gepubliceerde prijzen zijn consumentenprijzen, inclusief BTW (voor zover van toepassing).


E  BETALING VAN HET CURSUSGELD

1. Betaling vindt plaats via een door u verleende machtiging tot incasso: ineens of in maandelijkse termijnen.

2. Door ondertekening van het inschrijfformulier dan wel machtiging via het inschrijfformulier op de website machtigt u Kunstenhuis De Bilt-Zeist om het cursusbedrag van uw rekening af te schrijven. De factuur wordt uiterlijk 6 werkdagen voor de incassodatum per mail toegezonden.

3. Termijnbetaling per maand vindt altijd plaats per automatische incasso.

4. Is de betaling na de betalingstermijn niet ontvangen dan volgt een eerste herinnering. Is de betaling na de termijn in de eerste herinnering niet ontvangen dan volgt een twee herinnering en tenslotte een derde die tevens een formele ingebrekestelling inhoudt. Indien dan nog steeds niet betaald wordt, dragen wij de vordering over aan een incassobureau, waarbij kosten en rente voor rekening komen van de betaling plichtige.

5. Bij niet tijdige betaling kan verdere deelname aan de lessen ontzegd worden.

6. Indien u vragen hebt over of opmerkingen op een door ons toegezonden factuur, dient u altijd schriftelijk te reageren met meezending van een kopie van de betreffende factuur, bij voorkeur via mail info@kunstenhuis.nl.

7. Gepubliceerde prijzen zijn consumentenprijzen, inclusief BTW (voor zover van toepassing).


F  AFWIJKENDE LESGELDBEREKENINGEN

1. Gezinskorting kan verleend worden als een huishouden tegelijkertijd minimaal 3 jaarcursussen afneemt. Het totale cursusbedrag moet dan minimaal €900,- bedragen. De korting bedraagt 15% van het totale cursusbedrag.

2. Voor leden van een muziekvereniging of koor (met een bestuur en statuten) uit de gemeenten De Bilt of Zeist geldt een korting van €150,- op het volledige lesgeld.

3. Voor danscursussen geldt: bij het volgen van een 2 e of 3e les geldt een korting van 30% op de cursus.

4. De U-pas (indien gekregen van de gemeente Utrecht/De Bilt) geeft recht op €100,- korting voor volwassenen en €225,- voor kinderen t/m 17 jaar. U dient hiervoor een kopie van de meest recente pas mee te sturen met uw inschrijving. Indien de kopie niet toegevoegd is bij inschrijving, kan de korting niet verleend worden en zullen wij u het gehele bedrag in rekening brengen. Er worden geen kortingen verleend op aanvullende kosten als materiaal of modelgeld.

5. Voor gezinnen met een minimum inkomen is er zowel in gemeente De Bilt als in Zeist de mogelijkheid tot aanmelding via het Jeugdcultuurfonds om korting te krijgen op het lesgeld: www.jeugdcultuurfonds.nl

6. Bij later instromen op een cursus wordt het aantal nog te volgen lessen in rekening gebracht.

7. Dubbele kortingen worden niet verleend, de meest gunstige korting wordt toegepast.


G  OVERIGE ‘SPELREGELS’ EN/OF WERKWIJZEN

1. Plaatsing instrumentale muzieklessen: Aangemelde leerlingen krijgen bericht van de docent om een lestijd af te spreken. Voor zover het lesrooster het toelaat worden ook gedurende het seizoen leerlingen (bij)geplaatst. Toegang tot de lessen is pas mogelijk als een volledige inschrijving is ontvangen.

2. WA verzekering: Voor schade aan lijf en goed ten gevolge van een verblijf in de gebouwen van de stichting buiten het leslokaal is het bestuur niet aansprakelijk. Voor ongelukken tijden de lestijd en samenhangende met het in opdracht van de docent beoefenen van de lesstof is de stichting met inachtneming van de gebruikelijke voorwaarden verzekerd.

3. Gebruik foto’s voor publicitaire doeleinden: Het is mogelijk dat tijdens cursussen of activiteiten foto’s worden gemaakt t.b.v. publicitaire doeleinden. Indien u hiertegen voorafgaande aan het cursusjaar geen bezwaar aantekent, gaat het Kunstenhuis er vanuit dat u hiermee, na ondertekening van het inschrijfformulier, akkoord gaat.

4. Uitsluiting van deelname bij wangedrag: Bij blijk van ongeoorloofd gedrag of misbruik van materiaalkaarten kan een deelnemer/cursist toegang tot een cursus/les worden ontzegd zonder restitutie van het lesgeld.

5. Klachten: Met vragen over de inhoud en de organisatie van de lessen wende men zich in eerste instantie tot de betreffende docent of afdelingshoofd. Voor klachten van elke aard kan men terecht bij de directeur. In dat geval verzoeken wij de klacht schriftelijk of per mail mede te delen via Postbus 327, 3700AH Zeist, info@kunstenhuis.nl.ALG. voorwaarden Muziekschool De Bilt - Zeist
algemene-voorwaarden KH - 2017-2018.pdf
Download