Muziek Collectief Maartensdijk

Groene Kernen

Maartensdijk

- Algemene voorwaarden

kunst & Genoegen Maartensdijk

- Instrumenten Fonds 2018


- Facebook

- Algemene voorwaarden

KunstenHuis De Bilt - Zeist

- Copyright ©

- Privacy

- Facebook

Docenten

Muzieklessen

Over ons

Start

Contact

Tarieven

- Spelregels muzieklessen

- Instrumentenfonds 2017

Muziekles methodiek

Inschrijven Kunst & Genoegen

Muziek Collectief Maartensdijk

Open dag


Inschrijven KunstenHuis

Algemeen

De Spelregels Muzieklessen die vanuit onze ervaring tot stand zijn gekomen en onze werkwijze aangeven.

Spelregels muzieklessen

2018-2019

Spelregels Muzieklessen.


Artikel 1 - Algemeen:

Harmonie Kunst en Genoegen biedt u de mogelijkheid om één proeflessen te volgen.

Als u zich, na de proefles wilt opgeven voor het volgen van muzieklessen dient u zich in te schrijven met het inschrijfformulier.

Harmonie Kunst en Genoegen heeft het recht om onder opgave van dringende redenen het geven van muziekles aan een student te weigeren, op te schorten of te staken

Het inschrijfformulier kunt u online aanvragen op www.muziek-collectief-maartensdijk.nl  

U krijgt de gegevens dan per email toegezonden en dan neemt u de inschrijving ondertekend mee naar de 1ste les.


Artikel 2 – Opbouw lesprogramma:

De muzieklessen worden op induviuele basis gegeven voor de duur van 20 minuten per les, als het wenselijk is wordt er in samenspraak met muziekdocent en ouders en/of leerling besloten om de lessen uit te breiden naar 30 minuten per les (hiervoor is wel een ander les tarief). Naargelang de vorderingen van de leerling en wordt er het examen geplant dit naar oordeel en in overleg met de muziek docent.


Artikel 3 - Inschrijving:

Met de inschrijving gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden, met de opname in ons leerlingenbestand. Alle administratieve wijzigingen dienen altijd schriftelijk of per email te worden doorgegeven aan info@Muziek-collectief-maartensdijk.nl Het mondeling doorgeven van dergelijke wijzigingen heeft geen rechtsgeldigheid.


Artikel 4 - Duur van de Muzieklessen:

U gaat de muzieklessen aan voor de duur van één jaar (12 maanden). De startdatum is de datum van de eerst les. De reden hiervan is dat het lesgeld berekend word over ca. 36 lessen per jaar met in achtneming van de vakantie periode. Indien er tussentijds in het seizoen ingeschreven wordt zal het verschuldigde bedrag berekend worden tot aan het volgend seizoen.Artikel 5 - Kosten en betaling van de muzieklessen:

De muzieklessen kunnen  op drie verschillende wijze worden betaald; per maand , per kwartaal of per jaar.  Vakantie’s , verzuim e.d. hebben  geen invloed op de betaling van de muzieklessen , tenzij anders is overeengekomen met het bestuur van Kunst en genoegen.


Betaling geschied op basis van automatische incasso e.e.a. conform voorwaarden incasso machtiging.

De Contributie en indien van toepassing lesgeld en instrumenten huur/bijdrage wordt afhankelijk van uw keuze geïnd op:

Leden:

1 maal Jaarlijks - eerste week van september  

4 maal Kwartaal - eerste week van  januari - april - juli-oktober  

12 maandelijks  - Altijd in de eerste week van de maand.

4 maal Kwartaal - eerste week van  januari - april - juli-oktober  

Niet leden

1 maal - bij aanvang van de cursus / workshop.

1 maal Jaarlijks - eerste week van september  

10 maandelijks  geïnd: Altijd in de eerste week van de maand met  uitzondering van juli en augustus.

De data van het innen van de contributie en indien van toepassing lesgeld en instrumenten huur/bijdrage wordt vermeld op het inschrijfformulier/les overeenkomst. Inclusief het bedrag inclusief het bedrag dat wordt afgeboekt.


Artikel 6 - Hoogte van Lesgelden:

De hoogte van de muzieklestarieven worden gepubliceerd op de website (leden omgeving) bij het inschrijfformulier ontvangt u de op dat moment geldende lestarieven.  Wijzigingen worden op de jaarlijkse ledenvergadering geaccordeerd en zullen tijdig aan alle deelnemers kenbaar worden gemaakt.

 

Artikel 7 - Planning van lessen:

De lessen worden in overleg tussen de muziekdocent en de leerling of diens ouders  op een vaste dag en tijdstip gegeven, waarbij rekening wordt gehouden met de vakanties van de basisscholen in Maartensdijk.

Verplaatsing van een incidentele les afspraak wordt in overleg tussen de muziekdocent en de leerling of diens ouders gemaakt. Tussentijdse wijzigingen in het lesrooster zijn uitsluitend mogelijk als de planning van de muzieklessen van Kunst en Genoegen

dat toelaat.Artikel 8 - Opleiding en examens:

Opleiding:

Na de ontdekkingsfase in de muziek lessen is het ook mogelijk om je muziek diploma’s  te gaan halen. Met deze diploma’s

kan je dan makkelijker bij andere orkesten meespelen, de basis is immers al gelegd.

Voor harmonieorkesten, fanfares en brassbands (HaFaBra) wordt het muzikale niveau getoetst met landelijk erkende muziekexamens.  Deze examens zijn opgedeeld in A, B, C en D-niveau en bestaan uit een theorie- en een praktijkexamen.


Als lid van Kunst en Genoegen is het wenselijk om de Examens op A- en B-niveau af te leggen.

De beginnende muzikant legt na ongeveer 2 jaar het A-examen af, afhankelijk van het instrument en de vorderingen van de leerling.

Beoordeling van de voortgang van de leerling berust bij de muziek docent.


Studie boeken:

De studie/lesboeken worden door Kunst en genoegen voor tegen een sterk gereduceerde prijs aangeboden.

De studie lesboeken zijnde Horen,lezen en spelen, en Easy stepsExamens:

De inschrijfkosten voor de muziek examens worden voor haar  leden de eerste keer per examen door Kunst en Genoegen betaald met uitzondering van de theorieboeken, deze worden door Kunst en genoegen voor tegen een sterk gereduceerde prijs aangeboden

Voor de leerling die opnieuw een examen moet afleggen zijn de kosten voor eigen rekening.Artikel 9 - Ziekte,- verzuim:

Bij ziekte of verhindering om bijzondere redenen van de muziekdocent kan de les worden ingehaald of doorgeschoven naar een vakantie periode eventueel kan de les op een andere lesdag kan plaatsvinden. indien een ziekte of  verhindering een langdurige karakter krijgt zullen wij een invaller voor u regelen zodat de lessen toch gewoon door kunnen gaan.

Ziekte of verhindering van de student dient zo snel mogelijk te worden doorgegeven via info@muziek-collectief-maartensdijk.nl om te voorkomen dat de docent tevergeefs zit te wachten. Teruggave van lesgeld bij gemiste lessen is niet mogelijk. Wij houden immers de dag en tijd voor de ingeschreven student gereserveerd.

Bij langdurige ziekte van de student kunnen de lessen, na het overleg, tijdelijk worden stop gezet. Je loopt het risico dat het tijdstip anders wordt na deze periode. Dit dient dan schriftelijk overlegd te zijn met Harmonie Kunst en genoegen en de Muziekdocent.  

Artikel 10 - Opzegging, tussentijds stoppen:

Opzeggen betekent voor ons dat je niet langer gebruik wenst te maken van uw muzieklessen en de soort les.

Bij een opzegging geeft u de datum aan wanneer u wilt stoppen met de muzieklessen.

Het opzegtermijn is voor het eerste les jaar geldt een opzegtermijn van 3 maand. Voor de volgende lesjaren geld een opzegtermijn van 1 maand. Wij hanteren de dagtekening van de email of opzegbrief, het opzegtermijn start op de eerst volgende volledige kalender maand. (stel je wilt stoppen op 14 april dat start het opzegtermijn op 1 mei en loopt het voor het eerste lesjaar t/m 31 juli (3 maanden), het tweede en volgende jaren loopt het opzegtermijn dan van 1 mei t/m 31 mei (1 maand).  


Een opzegging doet u per email naar het

U zegt op zoals u zich aanmeldt, zoals de wet het voorschrijft. Opzeggen kan uitsluitend per e-mail info@muziek-collectief-maartensdijk.nl of u schrijft een brief en stuurt deze naar ons postadres zoals op de website is vermeld. Elke ontvangen opzegging zal door Kunst en Genoegen per email worden bevestigd.

De leerling kan uiteraard gedurende deze periode de lessen, volgens het afgesproken rooster, blijven volgen.

NB De opzegging wordt alleen geaccepteerd wanneer u de lessen daadwerkelijk ook heeft betaald. Wanneer u achterstand heeft opgelopen of wanneer u de laatste rekening niet voldoet dan zullen wij uw opzegging pas accepteren wanneer de lessen daadwerkelijk voldaan zijn.


Artikel 11 - Achterstand van betaling:

Indien er een achterstand van betaling is ontstaan,  zal Kunst en genoegen u een herinnering  sturen waarin u gevraagd wordt om de achterstand binnen 2 weken in te lopen.  Na het uitblijven van betaling zal Kunst en Genoegen de muzieklessen stopzetten, Kunst en Genoegen behoudt echter na stopzetting de aanspraak op betaling van het verschuldigde lesgeld inclusief de aansluitende drie maanden. Kunst en Genoegen houdt zich het recht voor om deze geldvordering, al dan niet vermeerderd met de mogelijke bijkomende kosten, via buiten rechterlijke procedure te incasseren.

Tot de bijkomende kosten, bij het uitblijven van betaling of te late gedeeltelijke betaling, wordt gerekend: extra administratiekosten na aangetekende sommatie tot betaling, eventuele wettelijke rente en (Euro 25,00).Bestuur

Harmonie Kunst en Genoegen


Spelregels muzieklessen
Spelregels Muzieklessen  2018-2019.pdf
Download