Muziek Collectief Maartensdijk

Groene Kernen

Maartensdijk

- Algemene voorwaarden

kunst & Genoegen Maartensdijk

- Instrumenten Fonds 2018


- Facebook

- Algemene voorwaarden

KunstenHuis De Bilt - Zeist

- Copyright ©

- Privacy

- Facebook

Docenten

Muzieklessen

Over ons

Start

Contact

Tarieven

- Spelregels muzieklessen

- Instrumentenfonds 2017

Muziekles methodiek

Inschrijven Kunst & Genoegen

Muziek Collectief Maartensdijk

Open dag


Inschrijven KunstenHuis

Algemeen

Het aanschaffen van een muziekinstrument is geen eenvoudige zaak. Muziek Collectief Maartensdijk helpt u graag bij deze belangrijke keus. Dat kan met deskundig advies, maar ook kunt u via ons Instrumentenfonds een instrument  huren of in huurkoop aanschaffen. U hebt dan altijd een instrument van goede kwaliteit tegen een ...

Instrumentenfonds Kunst & Genoegen

2018-2019

Instrumentenfonds Huur-, Bruikleen  


Doel

Het doel van het Instrumentenfonds is om beginnende leerlingen en leden van de vereniging  de mogelijkheid te bieden het instrument van hun keuze te huren. Het instrumentenfonds voorziet hiermee in een behoefte om de aanschaf van een eigen instrument uit te stellen totdat definitief is vast komen te staan dat de instrumentkeuze juist is geweest.  Huur-instrumenten worden niet verkocht.


Artikel 1 -  Instrumenten-bijdrage

Voor instrumenten  welke in bruikleen zijn gegeven wordt een instrument-bijdrage gevraagd voor de dekking van verzekering,  onderhoud en of reparaties.  Eigen instrumenten kunnen vrijwillig deelnemen aan het instrumentenfonds.  


Artikel 2 - Instrumenten verhuur

De Instrumentenhuur is onderverdeeld in 3 categorieën, de verzekering, het onderhoud van het instrument is in de huurprijs meegenomen:

1. Categorie A:    

Trompet - Klarinet - Dwarsfluit

2. Categorie B:

Alt saxofoon - Hoorn - Bariton - Trombone

3. Categorie C:

Tenor Saxofoon - Bas tuba


Artikel 3 - Borgsom

Elk nieuwe leerling/lid betaalt een borgsom deze borgsom is voor het verhuurde of in bruikleen verstrekte van een muziekinstrument.

1- borgsom voor bruikleen van de verenigingseigendommen inclusief instrument € 50,00

Bij beëindiging van het huurcontract of het lidmaatschap ontvangt men de gehele borgsom terug, op voorwaarde dat instrument in correcte staat worden ingeleverd. De beoordeling van de staat van instrumenten geschiedt door het bestuur.  Bij eventuele geschillen over de staat van instrument en/of uniform volgt er een bindende beoordeling door een externe deskundige

Genoemde borgsommen zijn éénmalig en gelden niet bij huurverlenging


Artikel 4 - Verzekering

De instrumentenverzekering verzekerd het muziekinstrument voor gebruik tijdens de muzieklessen, repetities of optredens voor of bij Muziek vereniging Kunst en Genoegen. Het instrument dient gewoonlijk vervoerd te worden in de daarvoor bestemde koffer of foudraal. Indien het instrument bij andere verenigingen of gelegenheden word gebruikt al dan niet met toestemming van het bestuur is het instrument niet verzekerd. De gebruiker is dan zelf aansprakelijk voor schade of vermissing van het instrument, en zal dan zelf de kosten voor vervanging of reparatie moeten dragen.


Artikel 5 - Onderhoud

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de aan hem verhuurde of in bruikleen verstrekte instrument. Deze dienen door hem of haar goed te worden onderhouden en schoongehouden. Indien een lid verzaakt regelmatig onderhoud te plegen is het bestuur gerechtigd dit onderhoud op kosten van het lid te laten uitvoeren. Bovendien is het bestuur bevoegd de verhuurde of in bruikleen verstrekte instrument terug te vorderen en het gebruik ervan te ontzeggen.


Artikel 6 - Reparaties

Kosten van reparaties welke het gevolg zijn van normale slijtage en gebruik zijn van voor rekening de vereniging. Kosten van reparaties welke het gevolg zijn van roekeloos of nalatig gedrag van een lid kunnen op hem/haar worden verhaald. Noodzakelijke reparaties dienen bij de instrumentenbeheerder/bestuur te worden gemeld. Alleen via, of met toestemming van deze, worden instrumenten bij een reparateur aangeboden.


De kosten van op eigen initiatief uitgevoerde reparaties worden door de vereniging niet vergoed.

Alle benodigde verbruiksmaterialen, zoals rieten, olie,  onderhoudsmiddelen en dergelijke worden niet door de vereniging vergoed. Mondstukken worden slechts vergoed na gebleken noodzaak en verkregen toestemming van het bestuur.


Indien het verenigingsinstrument al dan niet met toestemming wordt gebruikt bij andere muziekverenigingen zullen de onderhoudskosten ook evenredig worden verrekend. Voorbeeld. Je speelt in 3 muziekverenigingen met een verenigingsinstrument dat zullen de onderhoudskosten ook door 3 verenigingen gedragen moeten worden. dat wil zeggen Kunst en Genoegen betaald 1/3 van de onderhoudskosten en 2/3 moet je zelf betalen en declareren bij de andere verenigingen.


Artikel 7 - Melden

De leden zijn verplicht het door de vereniging in bruikleen of gehuurde muziekinstrument goed te onderhouden en verlies van of schade aan aan het instrument zo spoedig mogelijk bij het bestuur te melden.


Artikel 8 – Eigen bijdrage

Het bestuur zorgt voor van het voldoende verzekering instrumentarium zowel eigen als verenigingsinstrumenten. Niettemin kan de vereniging een eigenbijdrage van het betreffende lid vorderen in geval van schuld of grove nalatigheid.


Artikel 9 - Schade

Voor rekening van de huurder geldt een eigen risico van € 50,00 per schadeclaim.


Artikel 11 Gebruik derden

Het is de verboden eigendommen van Kunst en Genoegen voor andere doeleinden dan ten behoeve van de vereniging zelf te gebruiken of te laten gebruiken zonder uitdrukkelijk toestemming van het bestuur.


Artikel 10 - verbruiksartikelen

De aanschaf van verbruiksartikelen zoals rietjes, onderhoud setjes, zijn voor zowel eigen als huur instrumenten voor eigen rekening. Bij aankoop van eventueel een eigen instrument kunnen wij u adviseren en kunt u ook gebruik maken van de korting die wij als vereniging bedongen hebben bij de leverancier.


Artikel 12  - Beëindiging

Bij beëindiging van het huurcontract of het bruikleenschap ontvangt men de gehele borgsom terug, op voorwaarde dat instrument in correcte staat worden ingeleverd. De beoordeling van de staat van instrumenten geschiedt door het bestuur.  Bij eventuele geschillen over de staat van instrument en/of uniform volgt er een bindende beoordeling door een externe deskundige


Onderhoudskosten aan (eigen)instrument welke recentelijk zijn gemaakt zullen worden terug gevorderd kosten na rato lidmanschap bv. na het onderhoud ben je nog 3 maanden lid dan zullen 9/12 van de onderhoudskosten voorrekening komen van het opzeggend lid.

rekensom: onderhoud koste € 120,00  het lid zegt 3 maanden na het onderhoud op dan zij 3/12 (€ 30,=) van de kosten voor rekening van de vereniging en 9/12 (€ 90,=) van de onderhoudskosten zijn dan voor rekening van het opzeggend leerling/lid.    


Bestuur

Harmonie Kunst & Genoegen







InstrumentenFonds Kunst & Genoegen
Instrumentenfonds 2018-2019.pdf
Download